WWW.TOMBOLIST.BE   CONTACT FR | NL
1. Tombola of wedstrijd ? Definities
2. De Belgishe wet op de tombola's
3. De tombola en de Wet Marktpraktijken

WETTELIJKE ASPECTEN
1. Tombola of wedstrijd ? Definities.

Tombola

Het begrip loterij, dat het begrip tombola omvat, wordt eenvoudig in de Belgische wet door artikel 301 van het Strafrecht bepaald: "Als loterijen worden beschouwd alle verrichtingen die het publiek aangeboden worden en die bestemd zijn om winst te verschaffen door middel van het lot.".

Een tombola is een loterij die winst in natura verschaft. Prijzen in speciŽn zijn voorbehouden aan de Nationale Loterij.

Wedstrijd

Het begrip wedstrijd wordt niet uitdrukkelijk bepaald in de wet. Het wordt al te weinig bepaald: het is noch een toevalspel noch een tombola, waarin de finale winnaars door het lot worden aangeduid.

Know-how - In een wedstrijd is het de know-how van de deelnemers - hun handigheid, intelligentie of creativiteit - die de winnaars bepaald. De winnaars van de prijzen van een wedstrijd zijn degenen die de beste antwoorden hebben gegeven. En de winnaar van de eerste prijs is de deelnemer van wie de deelname het meest geschikt is geweest overeenkomstig de regels van de wedstrijd, namelijk de beste is geweest, de meest exacte of eventueel de meest gewaardeede door de jury. De toekenning van een winst mag hier niet via het lot gebeuren, anders gaat het logisch, in het totaal of gedeeltelijk, over een tombola krachtens de definitie die in de wet wordt beschreven.

Instant win ? Per definitie, is de wedstrijd onverenigbaar met de mogelijkheid tot onmiddellijke winst. De aard zelf van de wedstrijd impliceert dat alle deelnamen aan de wedstrijd van te voren werden geregistreerd om de besten ervan te kunnen selecteren.

Schiftingsvraag - Als de vragen van een wedstrijd niet selectief genoeg zijn en dat er meer winnaars dan prijzen zijn, moeten de ex-aequo door een subsidiaire proef worden beslist (bv.: Wat is het gewicht van de eerte prijs in kg, g en mg?). Als de ex-aequo door het toeval worden beslist, verschaft deze nieuwe verrichting een winst door middel van het lot aan sommige van de winnaars: het gaat technisch om een tombola die onder de winnaars van de oorspronkelijke wedstrijd wordt georganiseerd.

Toeval - Het Hof van Cassatie heeft meegedeeld dat het begrip toeval moet worden beoordeeld door het beeld dat de deelnemer er zelf van heeft: het volstaat dat het te geven antwoord voor hem een gewaagd element blijft (bv.: Hoeveel antworden zullen wij voor deze wedstrijd ontvangen?).

Sommige adverteerders nemen het risico zich in de grijze zone van de pseudo-wedstrijden te wagen waar de winnaars in finale door middel van het lot in plaats van hun know-how worden beslist. Deze praktijken zijn echter niet wettelijk: de argumenten om ze te proberen te verdedigen bezwijken niet voor het eenvoudige gezond verstand. In dit opzicht is het opwekkend dat deze betwistbare acties er zich nooit aan wagen prijzen in contant te laten winnen, alhoewel zij in een wedstrijd worden toegelaten.